Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 265

спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

Перший і другий примірники протоколу дільничної вибор­чої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільни­ці, а за наявності — і відповідні примірники протоколу з познач­кою «Уточнений», запаковуються до пакета зі спеціальною си­стемою захисту у порядку, встановленому Законом. На пакеті робиться напис «Протокол про підрахунок голосів». Третій при­мірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (протоколу з поміткою •' Уточнений») зберігається у секретаря дільничної виборчої ко­місії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно инвішується для загального ознайомлення в приміщенні діль­ничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику прото­колу видається членам дільничної виборчої комісії.

Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про під­рахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бю­летенями, контрольними талонами і предметами, списками ви­борців, а також, за наявності, окремими думками членів вибор­чої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невід-кллдно після закінчення засідання виборчої комісії доставля-к >ться до окружної виборчої комісії.

Дільнична виборча комісія може визнати голосування на ви­борчій дільниці недійсним у разі виявлення нею порушень ви­мог Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання ииборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених Законом; голосування ікобами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці або нключені до нього безпідставно; голосування виборцем біль­ше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скри­ньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюле-ГЄНІв, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків

266 Глава VI

від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на вибор­чій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

У разі виявлення зазначених обставин у кожному випадку дільнична виборча комісія складає акт за формою та у порядку, передбаченими Законом. Такий акт (акти) є підставою для роз­гляду дільничною виборчою комісією питання про визнання го­лосування на виборчій дільниці недійсним.

У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій діль­ниці, вважаються такими, що не підлягають урахуванню.

Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосу­вання на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, запаковують­ся та транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому Законом.

Протокол про підрахунок голосів виборців на звичайній або спеціальній виборчій дільниці (окрім спеціальних виборчих діль­ниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у пла­ванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) та інші виборчі документи дільничної виборчої комі­сії передаються відповідній окружній виборчій комісії на її засі­данні у порядку, передбаченому Законом.

З моменту закінчення голосування окружна виборча комі­сія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до вста­новлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засідан­ні виборчої комісії.

Зазначене засідання окружної виборчої комісії оформляєть­ся протоколом безперервного засідання, який підписують голо­ва або головуючий на засіданні, а також секретар виборчої ко­місії або член виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя)267

у засіданні і не згодні з прийнятим окружною виборчою комі-

( к ю рішенням.

На зазначеному засіданні окружної виборчої комісії голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з прото­колами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими Законом.

За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог Закону під час проведен­ня голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а та­кож під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, окруж­на виборча комісія приймає одне з рішень:

1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої ко­місії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;

2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільнич­ної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки;

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій діль­ниці в порядку, встановленому Законом.

Зазначене рішення приймається шляхом голосування всіх членів окружної виборчої комісії більшістю від загального скла­ду комісії і фіксується у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

Окружна виборча комісія може прийняти рішення про ви­знання голосування на виборчій дільниці недійсним лише в разі:

1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці наведених вище обставин, за яких дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійс­ненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офі­ційними спостерігачами, представниками засобів масової інфор­мації права бути присутнім під час проведення голосування на


4946372270767626.html
4946433996642610.html
    PR.RU™