Розкрийте зміст організації контролю за дотриманням законодавства про охорону праці

Одним із способів захисту трудових прав працівників є нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства1. У процесі діяльності в сфері нагляду та контролю попереджаються та виявляються порушення трудового законодавства з боку роботодавців, поновлюються трудові права працівників, а винні в порушенні трудових прав притягаються до юридичної відповідальності. Прийнято виділяти державний нагляд і контроль та громадський контроль. Контроль за додержанням трудового законодавства здійснюється як державними органами, так і громадськими організаціями, уповноваженими трудових колективів. Акти органів контролю мають попереджувальний та рекомендаційний характер і можуть прийматися і за відсутності правопорушення.Значення нагляду та контролю у сфері встановлення умов праці зростає у зв’язку з розширенням індивідуально-договірного регулювання трудових відносин. У зв’язку з цим необхідно знати правило про недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників (ст. 9 КЗпП). Нагляд та контроль у сфері застосування умов праці передбачає перевірку відповідності правозастосовчих документів чинному трудовому законодавству. Метою нагляду та контролю є:попередження порушення трудового законодавства (перевіряється законність та доцільність рішення роботодавця); виявлення допущених порушень трудового законодавства; поновлення трудових прав працівників. При здійсненні державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства застосовуються різні види перевірок: оперативні; цільові; комбіновані. До державних органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю належить Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю (Держнаглядпраці), що є урядовим органом державного управління,Громадський контроль за додержанням трудового законодавства (про охорону праці) здійснюють професійні спілки, їхні об’єднання в особі своїх виборних органів і представників, трудові колективи

В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?

Страхування від нещасних випадків на виробництві є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності. На відміну від інших видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за даним видом соціального страхування страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків сплачують тільки роботодавці. Відповідно до Закону №1105 основними завданнями страхування від нещасного випадку є:– проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;– відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;– відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей. Кошти на виплату надходять до бюджету за рахунок податків. На соціальний захист населення Україна витрачає близько 20—25% коштів державного бюджету.Соціальний захист населення здійснюється за рахунок коштів:• держави;• приватних організацій;• громадських організацій. Основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування є внески роботодавців і застрахованих осіб.


4946479877467084.html
4946500568372931.html
    PR.RU™