Засоби контролю стану РЕЗ.

Оцінка РЕА як об’єкта контролю.

yi – визначальні параметри, так як по ним визначають працездатність РЕА в цілому.

Входи та виходи – це ввід та вивід корисної інформації в об’єкт контролю та з нього.

Функціональна залежність між входами та виходами об’єктів контролю має вигляд:

Q вих = f (Qвх, y1, y2, yn )

При лінійній залежності:

Q вих = К * Qвх

В динамічних системах

Q вих(t) = A (P) * Qвх(t)

Де А(Р) – оператор системи (Р = d/dt). A1

а8
а1
x1 z3 рис. Модель об’єкту контролю який

а5
x2 z4 здійснює перетворення вхідних

а9
сигналів Х; в вихідні сигнали Z;

а2
x3 z1 Групи ак – об’єднання елементів

а6
x4 z2 та коскадів, які характерезуються

а10
одним параметром yкі певної

а3
x5 z7 степені узагальнення.

а7
x6 z5


а11
а4
x7 z6

(2.5)

Де di – підмножина первинних параметрів, які характеризують елементи групи ак.

± - взаємокомпенсація.

Степінь зв’язку між двома параметрами yi та yj

– (34)

де , - кількість первинних параметрів підмножин di та dj які виливаються на параметри yi та yj ;

N заг. – кількість первинних параметрів, загальних для yi та yj

Повнота контролю:

– (35)

Де P( ) – ймовірність відмови об’єкту контролю в контрольованій сукупності елементів (подія ); Р(А) – ймовірність відмови об’єкту контролю (подія А) у всій сукупності елементів. Бажано, щоб Е = 1.

- визначальний параметр

- номінальне значення, - відхилення.

Допуск – max відхилення, при яких не порушуються працездатність РЕА:

Р = Р1 * Р2 (36)

Р1 – надійність, яка характеризує відсутність раптових відмов;

Р2 – надійність, яка характеризує знаходження вихідних параметрів в межах допуску.

Отже один з шляхів підвищення надійності – обґрунтований вибір допусків з врахуванням всіх факторів.

Виробничі допуски – це технічні умови при виробництві РЕА. Експлуатаційні допуски – межі зміни параметрів за весь час експлуатації (вказані в ТУ).Коефіцієнт старіння схемних елементів:

С =∆у/у (1/год) – (37)

∆у – зміна параметрів за 1 год, у – величина параметра в момент виготовлення.

Два підходи при контролі РЕА:

1) послідовність контролю при перевірці працездатності РЕА; 2) послідовність контролю при пошуку несправностей.

Класифікація апаратури контролю:

1) Спосіб управління процесом контролю (ручний, автоматичний і т.п.)

2) Види зв’язку КВА з РЕА (автономний, вбудований)

3) Принципи побудови структури апаратури (дискретна, аналогова і т.п.)

4) Вид обробки інформації (аналоговий, дискретний).

5) Цільове призначення апаратури (контроль стану, пошук відмов, прогнозування, автоматична корекція, визначення коефіцієнтів).

6) Вид програми управління процесом (зовнішня, внутрішня).

7) Степінь універсальності апаратів.

8) Вид представлення результатів (якісні, кількісні).

9) Порядок контролю параметрів (послідовний, паралельний).

Інформаційні критерії:

1) Кількість інформації в повідомленні;

2) Швидкість створення вихідного потоку;

3) Час обробки інформації;

4) Похибка обробки;

5) Робоча та надлишкова інформація;

6) Вартість отриманої інформації;

Енергетична ціна інформації – енергія вимірюваного сигналу, необхідна для отримання 1 двійкової одиниці інформації для проведення вимірювання на фоні теплового шуму.

Енергетична ціна для аналогових пристроїв:

– (38)
- похибка вимірювання приладу; - час виміру; Е – межа вимірювання; І – вхідний струм приладу.

Кількість інформації при однократному вимірюванні параметру:

І1 = log2 (A/∆a1+1) – (39)

А – абсолютне значення параметру; ∆а1 – роздільна здатність вимірювача.

Для - кратного вимірювання:

– (40)


Оператор
Система Системи запам’ятовуючих

сигнал- пристроїв, автокорекції

генераторів параметрів, оцінки параме

Система нор- трів, перетворювачів і т.п.

малізації пара Результат

метрів Контролю


Електроживлення

Контрольна Змінна Універсальна Додаткові

РЕА частина КВА частина КВА системи

Рис. Структура УА КВА


4948904622832259.html
4948957083763746.html
    PR.RU™