МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гроші та кредит

Навчальний посібник

Рецензенти: Проректор з наукової роботи Української академії банківської справи НБУ, д.е.н., професор Козьменко С.М., завідуюча кафедри економіки Європейського університету, д.е.н., професор Ареф’єва О.В., завідуючий кафедрою фінансів та кредиту Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, д.е.н., професор Глущенко В.В.

Гроші та кредит. Навчальний посібник – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 370 с. (Укр. мов.)

Навчальний посібник складено за логікою та змістом у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

У посібнику простежується зв'язок теоретичних наробітків із практичними рекомендаціями, що робить його цікавим і корисним для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

© Харківський національний

економічний університет, 2008

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ ТЕМА 1. Сутність і функції грошей
1.1. Походження грошей
1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал
1.3. Форми грошей та їх еволюція
1.4. Функції грошей та їх еволюція
ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу
2.2. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування
2.3. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база
2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу
ТЕМА 3. Грошовий ринок
3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
3.2. Інституційна модель грошового ринку
ТЕМА 4. Грошові системи
4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
4.2. Види грошових систем та їх еволюція
МОДУЛЬ 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи
5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
5.2. Головні причини та наслідки інфляції
5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні
ТЕМА 6. Валютний ринок і валютні системи
6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс
6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
6.5. Світова та міжнародні валютні системи
ТЕМА 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошей
7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент
7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
ТЕМА 8. Роль грошей у ринковій економіці
8.1. Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин
8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки
МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ТЕМА 9. Теорія грошей
9.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати
9.2. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей
ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
10.1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту
10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
ТЕМА 11. Форми, види і роль кредиту
11.1. Форми, види та функції кредиту
11.2. Характеристика основних видів кредиту
ТЕМА 12. Теоретичні засади процента
12.1. Позичковий процент
12.2. Проценти по цінним паперам
МОДУЛЬ 4. ГРОШІ, КРЕДИТ ТА БАНКИ ТЕМА 13. Фінансове посередництво грошового ринку
13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва
13.2. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків
13.3. Небанківські фінансово-кредитні установи
ТЕМА 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
ТЕМА 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції
15.2. Контроль та аудит у центральному банку
ТЕМА 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
16.2. Регіональні валютно-кредитні установи
Література

ВСТУПЕфективний розвиток національної економіки вирішальним чином залежить від дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування таких категорій як "гроші" та "кредит". На їх використанні ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, система економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства. Стабільність грошово-кредитної системи України в умовах ринку - це ключова проблема. Порушення її стійкості гальмує розвиток економіки держави.

Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін і пов’язан з іншими економічними курсами: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Фінанси”.

Навчальний посібник «Гроші та кредит» розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

При написанні посібника були використані матеріали авторів: Демківського А.В, Щетиніна А.І., Савлука М.І., викладені у навчальних посібниках та підручниках.

Мета і завдання науково-методичного комплексу сформувати у читачів систему базових знань щодо теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.

Тематичний план дисципліни «Гроші та кредит» складається з чотирьох модулів, кожний з яких об’єднує у собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Перший модуль присвячено з’ясуванню суті і ролі грошей у сучасних умовах, детальному огляду структури грошового ринку України. Належну увагу приділено формуванню грошових систем.

Другий модуль висвітлює проблеми інфляції в Україні, розкриває принципи організації валютного ринку, становлення та розвиток валютних систем, показує формування попиту та пропозиції на грошовому ринку. Значну вагу приділено грошово-кредитній політиці.

Третій модуль висвітлює особливості формування кредитних відносин в Україні в умовах ринкової організації виробництва.

Четвертий модуль висвітлює питання фінансового посередництва на грошовому ринку, розкриває історію становлення міжнародних фінансово-кредитних установ та форми їх співробітництва з Україною.

Кожен проблемний розділ містить план семінарських занять, тематику індивідуального навчально-дослідного завдання, перелік запитань для самоконтролю, тестові запитання та розрахункові завдання для самостійного опрацювання та закріплення матеріалу.

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ


4949421765007896.html
4949453875184298.html
    PR.RU™