ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет, метод, задачі статистики.

2. Основні категорії статистики.

3. Особливості статистичної методології.

4. Суть статистичного зведення.

5. Основні поняття та класифікації статистики.

6. Поняття та основні задачі групування. Види групування.

7. Принципи формування груп.

8. Ряди розподілу, їх види, принципи побудови і використання.

9. Статистична таблиця та її елементи. Аналіз таблиць.

10. Сутність і визначення графіків. Класифікація статистичних графіків.

11. Сутність і види статистичних показників.

12. Абсолютні статистичні величини. Одиниці вимірювання абсолютних величин.

13. Відносні величини, їх види, спосіб розрахунку і форми відображення.

14. Взаємозв'язок абсолютних і відносних величин.

15. Сутність і види середніх величин, умови їх використання.

16. Середня арифметична, її різновиди.

17. Середня гармонічна. Вибір форми середньої.

18. Середня геометрична та хронологічна. Вибір форми середньої.

19. Особливості розрахунку середніх із відносних величин.

20. Мода і медіана – середні розподілу.

21. Сутність і задачі статистичного вивчення варіації.

22. Показники варіації (розмах варіації; середнє лінійне відхилення; середній квадрат відхилень (дисперсія); середнє квадратичне відхилення; коефіцієнти варіації).

23. Властивості дисперсій. Правило складання дисперсій.

24. Коефіцієнти асиметрії і ексцесу.

25. Моделювання рядів розподілу.

26. Суть і види зв'язків.

27. Сутність дисперсійного аналізу.

28. Кореляційно-регресійний аналіз зв'язку, його суть та етапи реалізації.

29. Поняття про множинну кореляцію.

30. Вимірювання зв'язків між атрибутивними ознаками.

31. Непараметричні методи вимірювання взаємозв'язків.

32. Суть і складові елементи динамічного ряду.

33. Види рядів динаміки.

34. Абсолютні та відносні характеристики динаміки: абсолютний приріст; темп зростання; темп приросту.

35. Ряди динаміки - база для майбутнього прогнозування.

36. Суть і види індексів.

37. Агрегатна форма індексів.38. Середньозважені індекси.

39. Індекси середній величин.

40. Взаємозв’язки індексів.

41. Аналіз динаміки явища за допомогою методу ланцюгових підставлень.

42. Суть вибіркового спостереження.

43. Види вибірок та способи відбору, що забезпечують репрезентативність.

44. Визначення необхідного обсягу вибірки.

45. Помилки вибіркового спостереження.

46. Одиниця сукупності та її ознаки. Варіація ознак. Класифікація ознак.

47. статистичний показник. Поняття про систему показників.

48. основні етапи статистичного дослідження.

49. статистика на сучасному етапі розвитку країни. Організація статистики в Україні.

50. Вимоги до статистичних даних.

51. Основні етапи статистичного спостереження.

52. Форми, види та способи статистичного спостереження.

53. Статистичне зведення даних.

54. Основне завдання зведення. Етапи зведення.

55. Види групувань. Вибір ознаки групування.

56. принципи формування групи.

57. Поняття, види та принципи побудови рядів розподілу.

58. Правила побудови й оформлення статистичної таблиці.

59. Види статистичних таблиць.

60. Методика аналізу таблиць.

61. вимоги до оформлення графіків.

62. Основні види графіків.

63. Класифікація видів статистичних показників.

64. Поняття про абсолютні статистичні величини. Одиниці вимірювання абсолютних величин.

65. Види, спосіб розрахунку і форми відображення відносних величин.

66. Взаємозв’язок абсолютних і відносних величин.

67. необхідні умови для використання середніх величин.

68. Види середніх і способи їх обчислення.

69. Способи вибору форми середньої.

70. Особливості розрахунку середньої з відносних величин.

71. Поняття та способи обчислення моди і медіани.

72. Варіація ознаки.

73. Задачі статистичного вивчення варіації.

74. Основні показники варіації.

75. Дисперсія та її властивості.

76. Правило складання дисперсій.

77. Коефіцієнти асиметрії і ексцесу.

78. Головне завдання статистичного вивчення динаміки.

79. Основні правила побудови рядів динаміки.

80. Види рядів динаміки.

81. Основні показники аналізу рядів динаміки.

82. Способи проведення прогнозних розрахунків.

83. Групи факторів необхідні для побудови прогнозу за допомогою екстраполяції.

84. Виявлення основної тенденції розвитку явища (тренду).

85. Вивчення і вимірювання сезонних коливань у рядах динаміки.

86. Врахування кон’юнктурної складової.

87. Похибка прогнозу. Ризик прогнозування.

88. Які способи відбору одиниць з генеральної сукупності.

89. Види вибірки.

90. Помилки вибіркового спостереження.


4950447263053975.html
4950490950648046.html
    PR.RU™