ТЕМА: ПЕРЕВІРКА І ОЦІНювання навчальних досягнень УЧНІВ

МЕТА: З’ясувати завданя і функції перевірки знань та вмінь учнів, формувати уміння студентів визначати і використовувати найбільш доцільні форми і ефективні методичні прийоми перевіркм знань для уроків з різною тематикою. Звернути увагу на типові помилки перевірки знань і вмінь учнів.

ПЛАН

1. Завдання і функції системи оцінювання.

2. Поточна перевірка учнів.

3. Тематична атестація учнів.

4. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок учнів з історії.

Основні поняття: перевірка, види перевірки, оцінювання ,критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Підготувати план-конспект уроку перевірки й обліку знань, вмінь та навичок учнів який містить різні види перевірки.

РЕФЕРАТИ

1. Особливості проведення шкільних екзаменів з історії.

2. Написання учнівських досліджень.

3. Фіксація результатів перевірки і коментування їх учителем.

4. Розгорнута і коротка відповідь.

5. Відповідь за допомогою плану.

6. Рецензія і запитання відповідаючому.

7. Самостійна і контрольна робота.

8. Екзамен.

9. Заліки і колоквіуми.

10. Закріплення знань:

а) мета первинного закріплення;

б) види закріплення, особливості проведення його на уроках історії.

11. Типові помилки при перевірці знань і вмінь учнів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: При підготовці даного семінару потрібно пригадати функції системи перевірки та їх співвідношення на різних етапах різних типів уроку.

Розглядаючи проблеми організації поточної перевірки слід показати, які дидактичні завдання можуть вирішити ті чи інші види поточної перевірки. При цьому потрібно визначити особливості усних та письмових видів перевірки.

Проблема тематичної атестації повинна грунтуватися на основі реформи системи оцінювння. Для її розгляду потрібно визначити завдання тематичної атестації, форми її проведення, недоліки форм та шляхи їх подолання.

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок учнів з історії за дванадцятибальною шкалою потрібно пояснити за допомогою конкретних прикладів.

Після з’ясування питань теоретичного характеру, студенти готують завдання для перевірки знань учнів по визначених темах. Потім у формі рольової гри відпрацьовуються фрагменти уроку і, зокрема, перевірки знань і вмінь учнів. При цьому потрібно звернути увагу на формулювання питань, вибір форм і прийомів прервірки, кількість часу, витраченого для цього, а також на те, наскільки керувався вчитель сучасними нормами оцінювання знань і вмінь учнів.

Окремі студенти готують пам’ятки для ведення дискусії, надання рецензії для учнів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальные вопросы методики обучения истории. // Под ред. А.Г. Колоскова. – М., 1984. – С. 255-257.

2. Баханов К. Облік індивідуальних досягнень учнів у навчанні історії. // ІВШУ. – 1999. -№ 2. – С. 25-27.

3. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. –М., 1972. –с.153-156

4. Волобуев О. В. Шор Б.М. Практикум по методике преподавания истории. – М.,1989. – С. 98-112.

5. Вологина Л.С. Первичное закрепление. // Преподавание истории в школе. –М., 1986. - С. 236-244.

6. Єгоров Г., Мельниченко Б., Василенко Н. Оцінювання і контроль знань учнів в зарубіжній школі. // ІВШ. – 2000. - №9. – С. 8-12.

7. Кузьмина Э.М., Набатова О.В. Из опыта тестовой проверки знаний. // ПИВШ. – 1998. - №5. – С. 34-36.

8. Лейбенгруб Н.С. О повторении на уроках истории. – М., 1977. – С. 16-17.

9. Липавский С.А. Школьный археологический кружок. // ПИВШ. – 1993. - №1. – С. 45-57.

10. Мануйлов А. Организация контроля знаний учащихся по истории // ПИШ. – 1996. - №7. - С. 59.

11. Осадчук Р. Сутність і види контролю і перевірки знань учнів. // ІВШ. – 2001. - №2. – С. 2-6.

12. Пастушенко Р. Діагностування навчальних досягнень учнів з історії. // ІВШУ. – 2001. - №2. – С. 32-35.

13. Підсумковий контроль знань з суспільствознавчих дисциплін: думка учнів, батьків, учителів. // ІВШУ. – 1999. -№ 2. – С. 40-51.

14. Смирнов С.Г. Из “Задачника по истории древнего мира”. // ПИВШ. – 1993. - №6. – С. 46-57.

15. Сотніченко В. Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів: сутність і значення. // ІВШ. – 1998. - №5-6. – С. 28-30.

16. Сотніченко В. Система оцінювання в школі: проблема модернізації. // ІВШ. – 1999. - №5. – С. 20-22.

17. Терно С. До проблеми підвищення ефективності оцінювання результатів навчання учнів. // ІВШУ. – 2001. - №3. – С. 14-19.

18. Уланова Л. Рівні навченості учнів з історії та критерії їх оцінювання. // ІВШУ. – 2000. - №3. – С. 37-41.

19. Шикуленко О. Завдання для самостійної роботи з історії України (10 клас). // ІВШУ. – 1997. -№ 3. – С. 38-42.

Семінарське заняття № 11


4951071295634843.html
4951130739999789.html
    PR.RU™