МОДУЛЬ 6

1. Поняття, загальна характеристика й види військових злочинів.

2. Злочини проти порядку підлеглості та військової честі.

3. Злочини проти порядку проходження військової служби.

4. Злочини проти порядку користування військовим майном та його збереження.

5. Злочини проти авторитету і правомірної діяльності військових формувань і правоохоронних органів.

6. Злочини проти порядку ведення бойових дій, вимог законів і звичаїв війни.

7. Поняття та загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж.

8. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

9. Злочини проти миру й безпеки людства.

10. Злочини проти встановленого порядку, що забезпечують дотримання міжнародних договорів та конвенцій.

11. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист.

ІХ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумкова оцінка у кредитно-модульній системі організації навчального процесу виставляється як інтегрована оцінка за засвоєння усіх модулів на протязі навчального року, вона є бально-рейтінговою з урахуванням особливостей навчальної дисципліни та з переведенням національної системи оцінок в шкалу ECTS (Європейської кредитно-трансферної системи). Застосування оцінок ECTS пов’язано з уніфікацією оцінок успішності студентів, оскільки в кожній державі є свої системи і критерії оцінювання.

Вивчення дисципліни “Кримінальне особлива ” триває протягом 1 семестру, передбачені такі форми навчання як лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота студента, курс закінчується складанням іспиту.

Кредитно-модульна система навчання дозволяє визначати оцінку знання за кількістю балів, які студент набрав за навчальний семестр. Якість засвоєння теоретичних знань з кожної теми та вміння використовувати їх на практиці (обов’язкова базова частина змістовного модулю) контролюється викладачем за допомогою завдань, які наведені наприкінці кожного змістовного модулю. Кількість балів, що отримує студент, визначається кількістю та повнотою правильних відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань.


4952377170909849.html
4952417911323363.html
    PR.RU™