ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки, молоді та спорту УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв'язок»

розробка генератора амплітудно-маніпульованого сигналу

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
«Електроніка і мікросхемотехніка»

Укладач: К. В. Гончаров

для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Дніпропетровськ 2012

УДК 621.38

Укладач:

Гончаров Костянтин Вікторович

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф.

(Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара)

канд. техн. наук, доц. В. І. Профатилов (ДІІТ)

Розробка генератора амплітудно-маніпульованого сигналу [Текст]: Методичні вказівки до виконання курсової роботи / уклад.: К. В. Гончаров; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – 46 с.

Методичні вказівки містять вихідні дані до курсової роботи з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка», а також рекомендації щодо її виконання. Розглядаються основні етапи проектування електронних пристроїв: розробка структурної та принципової електричної схеми, розрахунок елементів структурних вузлів пристрою, оформлення технічної документації у відповідності до вимог державних стандартів.

Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Іл. 16. Табл. 6. Бібліогр.: 12 назв.

Ó Гончаров К. В., укладання, 2012
Ó Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, редагування, оригінал-макет. 2012

ВСТУП

Курсова робота «Розробка генератора амплітудно-маніпульованого сигналу» виконується студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» в процесі вивчення дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка». В результаті виконання курсової роботи студент повинен навчитись здійснювати основні етапи проектування електронних пристроїв:

- аналізувати технічне завдання;

- у відповідності до технічного завдання розробляти структурну та принципову електричну схеми електронного пристрою;

- виконувати розрахунок елементів всіх структурних вузлів пристрою;

- оформляти технічну документацію у відповідності до вимог державних стандартів.

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Завдання та вихідні дані.

2. Вступ.

3. Опис принципу дії генератора амплітудно-маніпульованого сигналу з використанням структурної та принципової електричної схем, часових діаграм напруг на виході різних вузлів генератора.

4. Розрахунок структурних вузлів генератора.

4.1. Розрахунок генератора несучої частоти.

4.2. Розрахунок генератора частоти маніпуляції.

4.3. Розрахунок каскаду узгодження.

4.4. Розрахунок активного смугового фільтру.

4.5. Розрахунок підсилювача потужності.

4.6. Розрахунок схеми індикації.

5. Перелік літератури.

6. Додатки.

6.1. Принципова електрична схема генератора амплітудно-маніпульованого сигналу.

6.2. Перелік елементів генератора.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота оформляється на листах формату А4 з рамкою (титульний лист без рамки) та зшивається скріпками або нитками.

При виконанні розрахунків величин і параметрів елементів необхідно спочатку привести розрахункову формулу, потім підставити цифрові значення і отриманий результат в прийнятих одиницях вимірювання (СІ) округлити до практично необхідного номінального значення. Опори резисторів і ємності конденсаторів слід обирати згідно з рядами номінальних значень. Рисунки, графіки та схеми можуть бути виконані на міліметрівці.

Принципова електрична схема повинна бути оформлена відповідно до державного стандарту ГОСТ 2.702-2011, а перелік елементів – відповідно до стандарту ГОСТ 2.701-2008. Всі елементи принципової схеми повинні бути зображені згідно з державними стандартами на умовні графічні позначення: ГОСТ 2.728-74, ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.743-91, ГОСТ 2.759-82 [1].

Зразок оформлення титульного листа наведений у додатку В.


4952863705365017.html
4952876225012476.html
    PR.RU™