Оптимізаційний вибір конструктивних параметрів доїльного вакуумного насоса

Вибір конструктивних параметрів доїльного вакуум-насосу по заданій подачі можна проаналізувати виходячи з номограми (рисунок 5.8.5).

На осі ординат приведеної номограми відкладені значення параметра kR2, де , якщо r – радіус ротора, а R – радіус розточування корпусу. На осі абсцис відкладені значення подачі насоса Q (м3/год) при відповідній частоті обертання п (хв-1) ротора.

У правій частині номограми, починаючи від осі kR2, розташовані промені L, які відповідні довжині ротора або циліндра насоса від 50 до 300 мм. Зліва від осі kR2 розташована ділянка з шкалами R, r і е (е – ексцентриситет, мм).

У лівому нижньому кутку зображені криві значень kR2 залежно від відношення r/R і радіусу R. Задавшись величиною R, можна знайти параметр kR2 (на одній з кривих номограми) для будь-якого співвідношення r/R в межах від 0,5 до 0,9.

Розрахунок, або вибір, параметрів насоса по номограмі проводиться в наступному порядку:

1. По заданій подачі вибирають частоту обертання ротора насоса використовуючи горизонтальні шкали подач.

2. З крапки, відповідній заданій подачі при вибраній частоті обертання, опускають (або відновлюють) перпендикуляр до перетину з променем, відповідним вибираній довжині L ротора.

3. Із знайденої крапки на промені проводять горизонтальну пряму до осі ординат і знаходять чисельне значення параметра kR2

4. По знайденому значенню kR2, визначають в лівій частині номограми радіус ротора r, ексцентриситет е і радіус циліндра R. Для цього накладають лінійку паралельно осі R допоміжного графіка і із знайденої точки kR2 проводять лінію до похилих осей r і е, де і знаходять їх значення.

Якщо потрібно змінити відношення r/R і при цьому визначити подачу насоса, то по вибраних значеннях r/R і R на лівому нижньому графіку знаходять нове значення kR2 (криву) і потім по цьому значенню на номограмі відшукують промінь, відповідний заданій подачі. Для вибраної довжини L ротора визначають подачу, яку даватиме насос при вибраних r, R, е і kR2.

Рисунок 5.8.5 – Номограма вибору конструктивних параметрів доїльного вакууму-насос по заданій подачі.При роботі ротаційного лопатевого насоса (так само як і поршневого) повітря відкачується з системи не строго рівномірно, оскільки має місце пульсація, обумовлена зміною об'єму всмоктуючої камери залежно від кута повороту ротора. Внаслідок цього і вакуум в системі не залишається постійним, а пульсує, змінюючи своє значення по косинусоїдальної кривої.

Ступінь нерівномірності δн (%) витрати повітря визначають по наб­лиженій формулі:

(5.8.13)

де z– число лопаток.

З формули (5.8.18) виходить, що чотирьохлопатеві насоси типа РВН мають нерівномірність, рівну 31%, для зменшення впливу якої у вакуумну систему потрібно включити вакуум-балон необхідної місткості (20-25 л).

Розрахунок потужності, потрібної для приводу вакуумного насоса в роботу, проводиться по формулі

(5.8.15)

де Mmax– максимальний крутний момент, обумовлений опором всмоктування, Нм;

η– ККД вакуумної силової установки (η = 0,75-0,85).

Для ротаційного насоса з парним числом лопаток крутний момент М, , де h – розрахунковий вакуум, який можна прийняти рівним 66 кПа.

Для вакууму-насос РВН=40/350 потрібна потужність:

.


4954237691650591.html
4954368370765934.html
    PR.RU™